Izba Rzemieślnicza w Opolu

ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73, tel. 77 453 79 71
fax. 77 454 31 73 w. 32
e-mail: info@izbarzem.opole.pl

 

Do podstawowych zadań Izby należy:

 • reprezentowanie zrzeszonych organizacji wobec organów administracji państwowej
  i samorządowej,
 • prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej na rzecz rzemiosła,
 • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników poprzez różne formy szkolenia,
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle w celu nauki zawodu
 • udzielanie zrzeszonym organizacjom i zakładom pomocy instruktażowej i doradczej w sprawach organizacyjnych, prawnych
  i ekonomiczno-finansowych tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej
  i promocji regionalnego rzemiosła

www.izbarzem.opole.pl