Zadania

 

  • Tworzenie na bazie obiektu zaplecza technicznego, nowych miejsc pracy dla bezrobotnych poprzez powstanie nowych i rozwój istniejących firm.
  • Wspieranie i stosowanie systemu zachęt celem szybkiego rozwoju nowocześnie zarządzanych podmiotów.
  • Stosowanie odpowiednich kryteriów doboru i kwalifikacji, by uczestnikami korzystającymi
    z pomocy Inkubatora stawały się firmy preferujące nowe technologie oraz wdrażające nowe rozwiązania, a ponadto wykorzystujące tzw. nisze rynkowe i patenty.
  • Kreowanie działań zmierzających do powstawania związków kooperacyjnych pomiędzy różnymi podmiotami w szerokim pojęciu gospodarczym naukowym, marketingowym, informacyjnym
    i ludzkim.

 

Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje swoje cele poprzez:
a) udzielenie wszelkiej pomocy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, a w  szczególności:
– udostępnianie powierzchni i infrastruktury technicznej i wyposażenia Inkubatora
na  preferencyjnych warunkach;
– udzielanie informacji, doradztwa i pomocy w uzyskaniu finansowania działalności gospodarczej;
– doradztwo prawne, finansowe, podatkowe i ekonomiczne;
– organizację szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów;
– udostępnianie sal konferencyjnych;
– promocję i reklamę.
b)  współpracę z administracją publiczną, biznesem, jednostkami otoczenia biznesu
oraz organizacjami samorządowymi w zakresie realizacji celów Inkubatora;
c) aktywizację społeczności lokalnej na rzecz rozwoju Gminy i poprawy jakości życia
jej mieszkańców;
d) aktywizację lokalnego biznesu na rzecz aktywnego wpierania rozwoju gospodarczego Gminy;
e)  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych  wpierających działalność Inkubatora.