Coaching

Coaching jest jedną z  metod rozwoju osobistego. Zakres  obszarów rozwojowych w coachingu jest bardzo szeroki. Może zakres związany z  biznesem,  rozwojem kariery, zdrowiem, relacjami interpersonalnymi itp. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności (Coaching wg ICF). Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny (wg ICF):
• jest dobrowolny
• wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
• pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
• jest zbudowany na bazie pytań
• pobudza do myślenia
• dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
• prowadzi do świadomego dokonywania zmian
• skupia się na osiąganiu celów.

Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatny (wg ICF).

Coach „nie musi mieć doświadczenia ani specjalistycznej wiedzy w dziedzinie”, która jest przedmiotem szkolenia zachowań, podejmowania decyzji („coachingu”). Posiadanie wiedzy specjalistycznej może być pomocne, ponieważ jednak coach w relacji z klientem „nie pełni funkcji mentora, konsultanta czy doradcy”, taka wiedza nie jest niezbędna.

Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu, czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za całość procesu (wg ICF).

Coaching w KKIP.
Oferta coachingowa jest dostępna zarówno dla przedsiębiorstw inkubowanych, jak i osób z zewnątrz.
Koszty uczestnictwa w procesie coachingowym  ponoszone są w całości przez osobę zainteresowaną procesem coachingowych.